Тарифы на электроэнергию

по норме потребления — 15.05 тн
сверх объема — 19.22 тн
сверх 2-го объема — 24.04 тн
8 (7262) 43-32-14
Аварийная служба
8 (7262) 43-06-61
Стол заявок
+7 707 948 2296
На этот номер можно отправить показания и задать вопрос

Типовой договор электроснабжения

Бүл келісімшарт ашық болып табылады
Қ Р
Энергетика министрінің
23.10.2017 ж. № 356 бұйрығына
1-қосымша

Данный договор считать публичным
Приложение 1

к приказу Министра энергетики РК
от 23,10. 2017 г.  № 356

Тұрмыстық тұтынушыларға арналған

электрмен жабдықтау

ү л г і л і к (Ж а р и я) ш а р т ы

   Тараз  қ/г.

 

№ _______

Т и п о в о й (П у б л и ч н ы й)
 Д О Г О В О Р

электроснабжения для бытовых

потребителей

 «____»________ 20___ ж/г.

 

Бұдан әрі Тараптар деп аталатын

______________________________________________

(энергиямен жабдықтаушы ұйымның атауы)

тұтынушыларды электрмен  жабдықтауды

 

№ _______

лицензияға сәйкес жүзеге асырушы, бұдан әрі

 

Сатушы деп аталып, _____________________________

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

 

________________________

 

негізінде әрекет етуші, __________________________

(тегі, аты, әкесінің аты) 

 

Тұтынушы деп аталушы немесе өкілі__________________
(тегі, аты, әкесінің аты)

________________________

негізінде әрекет етіп, төмендегілер туралы осы электрмен жабдықтау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

 

_____________________, осуществляющее электроснабжение
(наименование энергоснабжающей организации)
       потребителей согласно лицензии

 

от «____»   _________   20___ж./г.,

именуемое в дальнейшем Продавец, в лице

 

_____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)                           действующего на основании

 

__________________________, с одной стороны, и

 

______________________,   именуемый в дальнейшем
         (Ф.И.О.)     Потребитель, или его Представитель, в лице

 

_____________________________________________,
           (Ф.И.О.)                                   действующий на основании

 

 __________________________,     именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор электроснабжения (далее – Договор) о нижеследующем:

 

1-тарау.

 Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1. Осы Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

 

1) есептік кезең – тұтынылған электр энергиясы есепке алынатын және тұтынушыға төлеу үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі;

2) тұрмыстық тұтынушы – электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіруге (сатуға) және көрсетілетін қызметтерді ұсынуға байланысты емес өзінің тұрмыстық мұқтаждары үшін пайдаланатын жеке тұлға;

3) коммерциялық есепке алу аспабы – электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;

4) электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесі – электр энергиясы мен қуаты шығынын анықтауға арналған коммерциялық есепке алу құралдарының жиынтығы (электр энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары) және өзара белгіленген схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық аппарат);

5) электр энергиясын сату нүктесі – энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр энергиясын беру туралы шарты бар энергия беруші ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.

       Осы Шартта қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының электр энергетикасы мен табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

 

2-тарау.

Шарттың мәні

2. Сатушы сату нүктесіне дейін Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы осы Шарттың тәртібі мен талаптарына сәйкес тұтынған электр энергиясы үшін ақы төлеуге міндеттенеді.

 

3. Шарт Тұтынушымен оның Қазақстан Республикасының  қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен энергия беруші ұйымның желісіне тікелей қосылған жабдығы мен коммерциялық есепке алу аспаптары болған жағдайда ғана жасалады.

 

 

3-тарау.

Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу

 

4. Сатушы берген және Тұтынушы қабылдаған электр энергиясының көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткішімен, ал олар болмаған немесе уақытша бұзылған кезде – есептік жолмен анықталады.

5. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Шартқа қосымшаға сәйкес коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесінде көрсетіледі.

6. Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды Сатушының, энергия беруші ұйымның өкілдері сағат 21-00-ден кешіктірмей жүргізеді. Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін пайдалану барысында аспаптардың көрсеткіштерін қашықтықтан алу кез келген уақытта жүзеге асырылуы мүмкін.

     Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін Тұтынушы өз бетімен шеше алады. Көрсеткішті шешу барысында және төлеу құжаттарын төлеу барысында Тұтынушы жіберген қателерді Сатушы және (немесе) энергия беруші ұйым олардың анықталуы бойынша және алты айдан аспайтындай мерзім ішінде есепке алады.

 

4-тарау.

Электр энергиясы үшін ақы төлеудің тәртібі

 

7. Тұтынушы төлемді Сатушы берген төлем құжаты негізінде есептік айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей жүргізеді. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды.

      Смарт-картасы бар коммерциялық есепке алу аспаптарын қолдануға негізделген электр энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі болған жағдайда, Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем құжатынсыз өз бетінше анықтаған көлемде өтейді.

 

8. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларға 3 (үш) күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабарлағаннан кейін жүзеге асырылады және осы шартты қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.

 

5-тарау.

Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

 

9. Тұтынушы:

1) жасалған шарттарға сәйкес электр энергиясын алуға;

2) жасалған шарттардың талаптарына сәйкес энергия өндiрушi, энергия берушi және энергиямен жабдықтаушы ұйымнан электр энергиясын жеткiзбеуден немесе сапасыз жеткiзуден келтiрiлген нақты нұқсанның орнын толтыруды талап етуге;

3) шарттар жасасуға және оларды орындауға байланысты даулы мәселелердi шешу үшiн сотқа жүгiнуге;

      4) тұтынылған электр энергиясы үшiн сараланған тарифтiк есепке алу жүйелерi бойынша ақы төлеудi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жүргiзуге құқылы.

 

10. Тұтынушы:

1) тұтынушылардың меншiгiндегi электр және энергия қондырғыларының және коммерциялық есепке алу аспаптарының тиiсiнше техникалық жай-күйін ұстап тұруға, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды орындауға;

2) электр энергиясын сатып алу-сату шартында айқындалған энергия тұтыну режимдерiн сақтауға;

3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесiндегi электр энергиясының стандарттық жиiлiгiн ұстап тұруға бағытталған нормативтiк талаптарды орындауға;

4) жасалған шарттарға сәйкес босатылған, берiлген және тұтынылған электр энергиясының ақысын уақтылы төлеуге;

5) энергиямен жабдықтаушы және энергия берушi ұйымдардың жұмыскерлерiн коммерциялық есепке алу аспаптарына, сондай-ақ мемлекеттiк энергетикалық қадағалау және бақылау жөнiндегi органның жұмыскерлерiн, жергілікті атқарушы органдардың уәкілетті өкілдерін электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйiн және пайдалану қауiпсiздiгiн бақылауды жүзеге асыру үшiн жiберуге міндетті.

 

6-тарау.

Сатушының құқықтары мен міндеттері

 

11. Сатушы, энергия беруші ұйымды қатыстыру арқылы:

1)  Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін жазбаша хабарлау арқылы электр энергиясын беру тоқтатылғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша ескерту шартымен Тұтынушы пайдаланған энергияны төлемеген жағдайда шартты орындауды тоқтата тұруға;

2) шартты жасаумен немесе орындалуымен байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге құқылы.

 

12. Сатушы:

 

1) жасалған Шарттарға сәйкес электр энергиясын беруге;

 

2) Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;

 

3) Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен төлемегіні үшін электр энергиясын беруді тоқтата тұрғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабарлауға;

4) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру орналастыру арқылы, сондай-ақ төлем құжаттарындаға осы өзгерістерді көрсете отырып, электрмен жабдықтау қызметтеріне тарифтер, олардың өзгеруі туралы Тұтынушыны хабардар етуге;

5) Тұтынушыдан оған ұсынылатын электр энергиясы үшін өз кассалары арқылы, сондай-ақ банк операцияларының жеке түрлерін көрсететін банктер мен ұйымдар арқылы төлем қабылдауды қамтамасыз етуге;

6) тұтынған электр энергиясының төлемін өтеу үшін Тұтынушыға ай сайын төлем құжатын ұсынуға;

7) жабдықты жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізу үшін Тұтынушыны электр энергиясымен жабдықтауды тоқтату туралы ажыратудан күнтізбелік үш күн бұрын жоспарлы тоқтату туралы хабардар етуге;

8) табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.

 

 

7-тарау.

Тараптардың жауапкершілігі

 

13. Электрмен жабдықтау шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, тараптар нақты келтірілген зиянды өз еркімен өтеуге немесе келіспеген жағдайда сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.

14. Тараптар форс-мажор (зілзалалар, әскери әрекеттер, террористік актілер) жағдайларынан туындаған, сонымен қатар тараптардың еркінен тыс болған түрлі (электр беру желілерінің және басқа жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы) жағдайларда электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапты болмайды.

 

8-тарау.

Қорытынды ережелер

 

15. Шарт Тұтынушыны белгіленген тәртіпте жалғанған желіге қосылу сәтінен бастап жасасқан болып есептеледі.

      Шартқа тараптар қолдарын қояды, әрі ол бір жыл мерзімге қолданылады.

      Шарттың мерзімі аяқталғаннан кейін тараптардың бірі Шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтінім білдірмеген жағдайда, Шарт белгіленбеген мерзімге және жасасқан кездегі талаптарымен ұзартылған болып есептеледі.

        Шарт Тараптар келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

16. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы арасындағы даулы мәселелер туындаған жағдайда, Сатушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде даулы мәселені өз еркімен шешу үшін Тұтынушыға хабарлайды. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда даулы мәселені шешу осы Шарт талаптары орындалатын аумақтағы сот шешімімен жүзеге асырылады.

17. Шартқа тараптардың келісуімен енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылып, заңнамада белгіленген тәртіп бойынша ресімделеді.

 

9-тарау.

Тараптар деректемелері

 

 

 

Глава 1.

Основные понятия, используемые в договоре

1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:

1) расчетный период – период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;

2) бытовой потребитель – физическое лицо, использующее электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;

3) прибор коммерческого учета – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) система коммерческого учета электрической энергии – совокупность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;

5) точка продажи электрической энергии – точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии.

      Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.

 

Глава 2.

Предмет Договора

2. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.

3. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммерческого учета.

 

Глава 3.

 Учет потребляемой электрической энергии

 

 4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем.

 5. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета согласно приложению к настоящему Договору.

 6. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится не позднее 21-00 часа представителями Продавца, энергопередающей организации. Дистанционное снятие показаний при использовании автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии допускается в любое время.

    Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.

 

Глава 4.

Порядок оплаты электрической энергии

 

7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.

      В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем самостоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.

8. Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.

 

Глава 5.

Права и обязанности Потребителя

 

9. Потребитель имеет право:

1) получать электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;

2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора;

4) производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

 

10. Потребитель обязан:

1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии;

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую энергию согласно заключенным договорам;

5) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

 

Глава 6.

Права и обязанности Продавца

 

11. Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:

1) приостановить исполнение Договора, в случае неоплаты Потребителем использованной им электрической энергии, при условии письменного предупреждения не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней способом, позволяющим подтвердить факт получения Потребителем или его представителем;

2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора.

 

12. Продавец обязан:

 

1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заключенными договорами;

2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб;

3) письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату способом позволяющим подтвердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем;

4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах;

5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию;

7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня до отключения;

8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.

 

Глава 7.

 Ответственность сторон

 

13. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо в случае не достижения договоренности – по решению суда.

14. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической энергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и террористические акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

 

Глава 8.

Заключительные положения

 

15. Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения Потребителя в установленном порядке к присоединенной сети.

     Договор подписывается сторонами и действителен сроком на один год.

     При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении Договора об окончании срока, он считается продленным на неопределенный срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении.

     Договор может быть изменен по соглашению сторон.

16. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Потребителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.

17. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не должны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

 

Глава 9.

Реквизиты сторон

 

Сатушы   /   Продавец

 

Тұтынушы    /   Потребитель

 

 

«ЖамбылЖарықСауда-2030» ЖШС

 

                   ______________________________

                   ______________________________

                   ______________________________

                   ______________________________

                    _____________________________

                    _____________________________

 

 

 

 

М.О / М.П.

М.О / М.П.

 

 

 

 

 

 

Тұрмыстық тұтынушыларға арналған

электрмен жабдықтау үлгілік шартына
қосымша

Приложение

к договору электроснабжения для
бытовых потребителей

 

Коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесі

 Перечень приборов коммерческого учета

 

р/с

п/п

Атауы Наименование

Есептеуіш типі

Тип счетчика

Зауыт

 Заводской

Ток трансформаторлары Трансформаторы тока

Коэффициентті есептеу

Расчет коэффициента

1

2

3

4

5

6

           

 

 

 

Энергия беруші (энергия өндіруші)  ұйым  Энергопередающая (энергопроизводящая)  организация

 

_________________________

Тұтынушы:

Потребитель:

 

_________________________

               

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать договор