Тарифы на электроэнергию

по норме потребления — 18.07 тн
сверх объема — 23.06 тн
сверх 2-го объема — 28.84 тн
8 (7262) 43-32-14
Аварийная служба
WhatsApp +7 707 948 2296
На этот номер можно отправить показания и задать вопрос
Telegram Bot @jjs2030bot
У бота можно получить квитанцию, передать показания, подать заявку и т.д.
Как пользоваться ботом

Типовой договор электроснабжения

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің
2017 жылғы 23 қазандағы
356 бұйрығына
1-қосымша

Тұрмыстық тұтынушыларға арналған электрмен жабдықтаудың үлгілік шарты

Приложение 1
к приказу Министра энергетики
Республики Казахстан
от 23 октября 2017 года 356

 

Типовой договор электроснабжения для бытовых потребителей

№___________

 

_______________________________________                         "____" ___________ 20___ г.

                                 (шарт жасасу орны)                                                                                               (шарт жасасу күні)

Бұдан әрі Тараптар деп аталатын ______________________________________________,

                                                                                                          (энергиямен жабдықтаушы ұйымның атауы)

 "____" __________ _____ж. _______ лицензияға сәйкес тұтынушыларды электрмен

жабдықтауды жүзеге асырушы, бұдан әрі Сатушы деп аталатын,

___________________________________________________________________________

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

атынан, _____________________________ негізінде әрекет етуші, бір тараптан

және бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын ________________________________________

                                                                                                                                    (тегі, аты, әкесінің аты)

немесе ______________________________________________________ негізінде әрекет

етуші оның өкілі_____________________________________________________________

                                                                                                            (тегі, аты, әкесінің аты)

төмендегілер туралы осы электрмен жабдықтау шартын (бұдан әрі Шарт) жасасты:

 

 

 

1-тарау. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      1. Осы Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) есептік кезең тұтынылған электр энергиясы есепке алынатын және тұтынушыға төлеу үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі;
      2) тұрмыстық тұтынушы электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіруге (сатуға) және көрсетілетін қызметтерді ұсынуға байланысты емес өзінің тұрмыстық мұқтаждары үшін пайдаланатын жеке тұлға;
      3) коммерциялық есепке алу аспабы электр қуатын, электр энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;
      4) электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесі электр энергиясы мен қуаты шығынын анықтауға арналған коммерциялық есепке алу құралдарының жиынтығы (электр энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары) және өзара белгіленген схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық аппарат);
      5) электр энергиясын сату нүктесі энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр энергиясын беру туралы шарты бар энергия беруші ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.
       Осы Шартта қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының электр энергетикасы мен табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сәйкес қолданылады.
     

 

 

2-тарау. Шарттың мәні

      2. Сатушы сату нүктесіне дейін Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы осы Шарттың тәртібі мен талаптарына сәйкес тұтынған электр энергиясы үшін ақы төлеуге міндеттенеді.
       3. Шарт Тұтынушымен оның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен энергия беруші ұйымның желісіне тікелей қосылған жабдығы мен коммерциялық есепке алу аспаптары болған жағдайда ғана жасалады.

 

3-тарау. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу

      4. Сатушы берген және Тұтынушы қабылдаған электр энергиясының көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткішімен, ал олар болмаған немесе уақытша бұзылған кезде есептік жолмен анықталады.
       5. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Шартқа қосымшаға сәйкес коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесінде көрсетіледі.
       6. Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды Сатушының немесе энергия беруші ұйымның өкілдері сағат 21-00-ден кешіктірмей жүргізеді. Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалану кезінде көрсеткіштерді қашықтықтан алуға кез келген уақытта жол беріледі.
      Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу кезінде Тұтынушының өзіне-өзі қызмет көрсетуіне жол беріледі. Көрсеткіштерді алу және төлем құжаттарын төлеу кезінде Тұтынушы жіберген қателерді Сатушы және (немесе) энергия беруші ұйым олардың анықталуы бойынша алты айдан аспайтындай мерзім ішінде есепке алады.
     

 

4-тарау. Электр энергиясы үшін ақы төлеудің тәртібі

      7. Тұтынушы төлемді Сатушы берген төлем құжаты негізінде есептік айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей жүргізеді. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды.
      Смарт-картасы бар коммерциялық есепке алу аспаптарын қолдануға негізделген электр энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі болған жағдайда, Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем құжатынсыз өз бетінше анықтаған көлемде өтейді.
       7-1. Егер тұтынушы электрмен жабдықтау шартының талаптарын бұзғаны үшін ажыратылса, онда оны қосуды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым тұтынушының бұзушылықтарды жоюды және қосу үшін қызметке ақы төлеуді растайтын құжаттары қоса берілген өтінішін бергеннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүргізеді.
      7-2. Тұтынушылар төлем құжаттарын пошта байланысы, интернет-ресурсы арқылы, энергиямен жабдықтаушы ұйымның персоналы немесе бірыңғай есеп айырысу ұйымы арқылы алады.
      Осы Шарттың акцептінде тұтынушының жазбаша келісімі болған жағдайда, төлем құжаттарын және қарыздардың болуы туралы хабарламаларды интернет-ресурс немесе бірыңғай есеп айырысу ұйымы арқылы ғана алуға жол беріледі.
       7-3. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспабын электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан тыс орнатқан жағдайда, электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарын орнатқан жерге дейінгі учаскедегі электр энергиясының шығындары шарт негізінде теңгерімінде желінің көрсетілген учаскесі тұрған иегердің меншігіне жатқызылады және Тұтынушының келісімі бойынша энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның есептік жолымен анықталады.
       7-4. Тұтынушылар кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын шарт акцептінде көрсетілген тәсілдермен (электрондық пошта, факс, пошта жөнелтілімі, қысқа мәтіндік хабарлама, мультимедиялық хабарлама, қолданыстағы мессенджерлермен) электр энергиясын жеткізуді тоқтату (шектеу) туралы хабарлама алады.
       8. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларға 3 (үш) күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабарлағаннан кейін жүзеге асырылады және осы шартты қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.

 

 

 

5-тарау. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

      9. Тұтынушы:
      1) жасалған шартқа сәйкес электр энергиясын алуға;
      2) электр энергиясын оған қажетті мөлшерде пайдалануға;
      3) жасалған шарттың талаптарына сәйкес энергия өндіруші, энергия беруші және энергиямен жабдықтаушы ұйымдардан электр энергиясын жеткіліксіз жеткізуден немесе сапасыз жеткізуден келтірілген нақты залалды өтеуді талап етуге;
      4) шарт жасасуға және оны орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;
      5) тұтынылған электр энергиясы үшін оны тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер бойынша ақы төлеуді жүргізуге;
      6) Сатушыны күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабардар ету және тұтынылған электр энергиясы үшін толық ақы төлеу талабымен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға;
      7) тұтынылған электр энергиясының көлемі бойынша есептеулерді егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, төлем құжатын Сатушыдан талап етуге;
      8) қызмет көрсетуші энергиямен жабдықтаушы ұйымды жаңа энергиямен жабдықтаушы ұйымға ауыстыруға құқылы.
     

      

 

10. Тұтынушы:
       1) электр энергиясын сатып алу-сату шартында айқындалған энергия тұтыну режимдерiн сақтауға;
       2) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесiндегi электр энергиясының стандарттық жиiлiгiн ұстап тұруға бағытталған нормативтiк талаптарды орындауға;
       3) жасалған шарттарға сәйкес босатылған, берiлген және тұтынылған электр энергиясының ақысын уақтылы төлеуге;
       4) энергиямен жабдықтаушы және энергия берушi ұйымдардың жұмыскерлерiн коммерциялық есепке алу аспаптарына, сондай-ақ мемлекеттiк энергетикалық қадағалау және бақылау жөнiндегi органның жұмыскерлерiн, жергілікті атқарушы органдардың уәкілетті өкілдерін электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйiн және пайдалану қауiпсiздiгiн бақылауды жүзеге асыру үшiн жiберуге міндетті.

 

6-тарау. Сатушының құқықтары мен міндеттері

      11. Сатушы, энергия беруші ұйымды қатыстыру арқылы:
      1) төлем болмаған, сондай-ақ шартта белгіленген мерзімде электр энергиясы үшін толық төленбеген жағдайда кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын тұтынушының шарт акцептінде (электрондық поштамен, факспен, пошта жөнелтілімімен, қысқа мәтіндік хабарламамен, мультимедиялық хабарламамен, қолданыстағы мессенджерлерді пайдалану) көрсетілген тәсілдермен тұтынушыны хабардар ете отырып, электр энергиясын беруді толық немесе ішінара тоқтатуға;
       2) шартты жасаумен немесе орындалуымен байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге құқылы.

 

       12. Сатушы:
      1) жасалған шарттарға сәйкес электр энергиясын беруге;
      2) Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;
      3) Тұтынушыға хабарлама жіберу фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен электр энергиясы үшін төлемегені немесе толық төлемегені үшін электр энергиясын беруді тоқтата тұрғанға дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Тұтынушыны хабардар етуге;
      4) Тұтынушыны электрмен жабдықтау қызметтерінің тарифтері, олардың өзгеруі туралы бұқаралық ақпарат құралдарында кемінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарландыру орналастыру жолымен, сондай-ақ төлем құжаттарындағы осы өзгерістер туралы ақпаратты көрсете отырып хабардар етуге;
      5) Тұтынушыдан өзіне берілген электр энергиясы үшін өз кассалары арқылы, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төлемдерді қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті. Тұтынушыдан өзіне берілетін электр энергиясы үшін интернет-ресурстар немесе терминалдар, төлем агенттері, төлем ұйымдары сияқты қосымша көздер арқылы төлемдер қабылдауға жол беріледі;
      6) тұтынылған электр энергиясы үшін төлем құжатын Тұтынушыға ай сайын ұсынуға;
      7) энергия беруші ұйымдар тарапынан жабдықты жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізуге байланысты электр энергиясын берудің жоспарлы тоқтатылғаны туралы тұтынушыны ажыратқанға дейін күнтізбелік үш күннен кешіктірмей хабардар етуге;
      8) табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.

 

 

 

 

7-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

      13. Электрмен жабдықтау шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, тараптар нақты келтірілген зиянды өз еркімен өтеуге немесе келіспеген жағдайда сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.
       14. Тараптар форс-мажор (зілзалалар, әскери әрекеттер, террористік актілер) жағдайларынан туындаған, сонымен қатар тараптардың еркінен тыс болған түрлі (электр беру желілерінің және басқа жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы) жағдайларда электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапты болмайды.

 

 

8-тарау. Қорытынды ережелер

      15. Шарт Тұтынушы қосылған желіге нақты қосылған сәттен бастап жасалған және бір жыл мерзімге жарамды болып есептеледі.
      Тараптардың бірінің мерзімнің аяқталуы туралы Шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтініші болмаған кезде, ол белгіленбеген мерзімге және оны жасасу кезінде Шартта көзделген талаптарда ұзартылған болып есептеледі.
       16. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы арасындағы барлық даулы мәселелер туындаған жағдайда, Сатушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде даулы мәселені өз еркімен шешу үшін Тұтынушыға хабарлайды.
       17. Шартқа тараптардың келісуімен енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылып, заңнамада белгіленген тәртіп бойынша ресімделеді.

 

 

 

9-тарау. Тараптар деректемелері

 

_________________________________________                         "____" ___________ 20___ г.

                      (место заключения договора)                                                                                        (дата заключения договора)
  __________________________________________, осуществляющее электроснабжение

                      (наименование энергоснабжающей организации)

потребителей согласно лицензии ________ от "____" _______________ ________г., именуемое в дальнейшем Продавец, в лице _____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем Потребитель, или его Представитель, в лице _______________
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующий на основании ________________________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор электроснабжения (далее Договор) о нижеследующем:

 

 

Глава 1. Основные понятия, используемые в договоре

      1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:

      1) расчетный период период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;

      2) бытовой потребитель физическое лицо, использующее электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;

      3) прибор коммерческого учета техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической мощности, электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) система коммерческого учета электрической энергии совокупность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;

      5) точка продажи электрической энергии точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии.

      Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.

     

 Глава 2. Предмет Договора

      2. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.

      3. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммерческого учета.

 

Глава 3. Учет потребляемой электрической энергии

    4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем.

    5. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета согласно приложению к настоящему Договору.

      6. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится не позднее 21-00 часа представителями Продавца или энергопередающей организации. Дистанционное снятие показаний при использовании автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии допускается в любое время.

      Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.

     

 

 Глава 4. Порядок оплаты электрической энергии

      7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.

      В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем самостоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.

      7-1. Если Потребитель отключен за нарушение условия договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей (энергопроизводящей) организацией в течении 1 (одного) рабочего дня, после обращения потребителя с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.

      7-2. Потребители получают платежные документы через почтовую связь, интернет-ресурс, персоналом энергоснабжающей организации или единую расчетную организацию.

      Допускается получения платежных документов и уведомлений о наличии задолженностей только через интернет-ресурс или единой расчетной организации, в случае наличия письменного согласия потребителя в акцепте настоящего договора.

      7-3. В случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей (энергопроизводящей) организацией по согласованию с Потребителем.

      7-4. Потребители получают уведомления о прекращении (ограничение) поставки электрической энергии способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

      8. Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.

 

Глава 5. Права и обязанности Потребителя

      9. Потребитель имеет право:

      1) получать электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;

      2) использовать электрическую энергию в необходимом ему количестве;

      3) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;

      4) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора;

      5) производить оплату за потребленную электрическую энергию по тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов ее потребления;

      6) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии уведомления Продавца за 30 (тридцать) календарных дней и полной оплаты за потребленную электрическую энергию;

      7) требовать от Продавца платежный документ с детальной расшифровкой начислений, по объемам потребленной электрической энергии;

      8) сменить обслуживающую энергоснабжающую организацию на новую энергоснабжающую организацию.

     

      10. Потребитель обязан:

      1) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии;

      2) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

      3) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую энергию согласно заключенным договорам;

      4) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

 

 

 Глава 6. Права и обязанности Продавца

      11. Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:

      1) прекратить полностью или частично подачу электрической энергии уведомив Потребителя способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, в случае отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором сроки;

      2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора.

 

      12. Продавец обязан:

      1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заключенными договорами;

      2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб;

      3) уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату или не полной оплаты за электрическую энергию способом, позволяющим подтвердить факт отправки уведомления Потребителю;

      4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах;

      5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Допускается прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через дополнительные источники, в том числе посредством интернет-ресурсов, терминалов, платежных агентов, платежных организаций;

      6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию;

      7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня до отключения;

      8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.

 

 Глава 7. Ответственность сторон

      13. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо в случае не достижения договоренности по решению суда.

      14. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической энергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и террористические акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

 

Глава 8. Заключительные положения

      15. Договор считается заключенным с момента фактического подключения Потребителя к присоединенной сети и действителен сроком на 1 (один) год.

      При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении Договора об окончании срока, он считается продленным на неопределенный срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении.

       16. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Потребителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.

      17. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не должны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

 

Глава 9. Реквизиты сторон

 

Сатушы / Продавец:

Тұтынушы / Потребитель:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

Тұрмыстық тұтынушыларға

арналған электрмен

жабдықтаудың үлгілік шартына

қосымша

 

Коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесі

Приложение к Типовому

договору электроснабжения для

бытовых потребителей

 

Перечень приборов коммерческого учета

 

р/р /

п/п

Атауы /

Наименование

Есептеуіш типі /

Тип счетчика

Зауыттық нөмірі /

Заводской номер

Ток трансформаторлары /

Трансформаторы тока

Коэффициентті есептеу /

Расчет коэффициента

1

2

3

4

5

6

 

Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым /

Тұтынушы / Потребитель:

Энергопередающая (энергопроизводящая) организация:

 

_____________________________

_____________________________

 

 

Скачать договор